עמוד הבית » תנאי שימוש באתר Compair

תנאי שימוש באתר Compair

 1. תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר  https://compair.biz
  אנא קרא בקפידה: תנאים אלו הם הבסיס לשימוש באתר
  תנאי שימוש, הגנת מידע ומדיניות פרטיות (להלן: "התקנון") באתר
  כללי
  תקנון זה מסדיר את היחסים בין כל גורם אשר עושה שימוש (להלן: "המשתמש") באתר ההורים שלי בע"מ (להלן: "החברה") אשר כתובתו  https://compair.biz (להלן :"האתר") או בתכנים המופיעים בו, לבין החברה.
  החברה מתמחה בהנגשת מידע, שירותים ופתרונות בתחומים רבים הקשורים לגיל השלישי. במסגרת פעילות זו, החברה מפעילה ומנהלת את האתר, המנגיש תוכן, מידע, שירותים, מפרסמים וכלים בעלי ערך לבני הגיל השלישי ומשפחותיהם. האתר מוצע לשימוש בכפוף לתקנון שלהלן ובכפוף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת המתפרסמים באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מהווה את הסכמת המשתמש לכל התנאים, ההוראות וההודעות הללו, לפיכך, אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון שלהלן – עליו להימנע מלעשות כל שימוש באתר.
  האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת; על המשתמש חלה האחריות לעיין
  בו בכל פעם מחדש בטרם יגלוש באתר ו/או ישתמש בו.
  על המשתמש לעשות שימוש חוקי בלבד באתר ובדרך שאינה מנוגדת להוראות כל דין או
  תקנון זה. כניסת המשתמש אל האתר, או שהותו באתר, תיחשב הסכמה מצידו לתנאי
  הוראות תקנון זה, ללא כל הגבלה או התניה שהיא ביחס לאמור בו, והוא מתחייב לפעול
  בהתאם לאמור בו.
  האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם נקבה, ולהיפך, וכן האמור בלשון יחיד משמעו גם
  רבים, ולהיפך.
  המידע הקיים באתר מוגש כשירות לציבור בלבד, ואינו בא להחליף את המידע במערכות
  החברה. בכל מקרה של סתירה בין הנתונים באתר לבין הנתונים הנמצאים במערכות
  החברה, יקבעו אלו המצויים במערכות החברה.
  כמשתמש באתר ייחשב כל העושה שימוש כלשהו (פסיבי/אקטיבי) בעמודי האתר, במידע
  שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, במספרי טלפון שבו, בכתובות שבו, בתכניו, לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקם.
  משתמש יחשב גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע ו/או תוכן ו/או תוכנה ו/או קבצים ו/או
  ממשקים שהגיעו אליו, אף אם הגיעו אליו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם כפי
  שמופיע באתר.
  בעצם הרשמתו של המשתמש לאתר החברה ו/או בעצם השארת פרטיו בטופס השארת פרטים כללי באתר או בטופס השארת פרטים למפרסם ו/או מוסד ו/או שירות באתר, הוא נותן הסכמתו לכך כי פרטיו  יכללו במאגר המידע של החברה או של מי מחברות הקבוצה לשם ביצוע פעולות שיווקיות.
  מובהר בזאת כי תינתן למשתמש האפשרות למחוק את עצמו בכל שלב מהמאגר באמצעות פניה בכתב בעמוד "צור קשר" באתר החברה, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון שמספרו
  0723313470 או באמצעות שליחת מכתב לכתובת שיבולים 922 ניצני עוז מיקוד 4283600 או באמצעות דוא"ל לכתובת: [email protected].


  זכויות יוצרים
  מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של המידע, התכנים, התמונות, הסרטונים והפרטים המופיעים באתר, לרבות
  בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל
  חומר אחר הכלולים בו, הם של החברה בלבד.
  האתר וכל כתובת אחרת השייכת לו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים אליו, כתובות הדוא"ל, התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש המשתמשים ולשימוש מפעילי האתר לרבות הממשקים החינמיים, התכנים, הכלים, והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, וכן כל מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי המקור, לרבות עיצוב האתר, עמודיו, פרסומיו וממשקיו, ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטקסטואליים והחזותיים, וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו שייכים לחברה ו/או לבעליו החוקיים כפי שתצביע עליהם החברה.
  על המשתמש נאסר לעשות כל שימוש במידע/בתכנים/בפרטים/במספרי הטלפון/בתמונות/בסרטונים/במחשבונים/בלוגואים הנ"ל, העלול להפר זכויות
  יוצרים וזכויות קניין רוחני כלשהן של החברה ו/או של צדדים שלישיים, כאמור, לרבות, אך
  לא רק, העתקה, הצגה, פרסום, שכפול, שליחה, שינוי וכיו"ב ללא הסכמת החברה מראש
  ובכתב, וללא סימון מתאים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני, בכפוף לחוק זכויות יוצרים התשס"ח – 2007, לפקודת זכויות יוצרים ולדיני הקניין הרוחני.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור על משתמש להעביר ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או
  להציג כל תוכן הכלול באתר, במישרין ו/או בעקיפין, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

  אלא אם נאמר אחרת במפורש, האתר והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימוש פרטי אישי, המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. המשתמש אינו רשאי להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תמונות, סרטונים, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.
  המשתמש אינו רשאי לשלוח ו/או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל מין וסוג שהוא לאתר ללא רשות מפורשת של החברה אשר תינתן בכתב ומראש.
  סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. המשתמש אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין או בסימני המסחר של החברה או של החברות שתכנים שלהם מוצגים באתר, או באתרים המקושרים אליו ישירות או בעקיפין.


  תנאי שימוש באתר
  בעצם השימוש באתר, המשתמש מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
  תנאי השימוש מחייבים את המשתמש בביצוע כל פעולה, שימוש במידע ו/או בתכנים המוצגים באתר, כתבי המאמרים והכלים האחרים המוצעים באתר, לרבות שימוש בקישורים המוצגים באתר ולרבות השירותים, המידע, התכנים וכו' המוצעים בו,  אף אם ניתנים או מתאפשרים בעסקת חילופין כלשהי ואף בחינם.
  החברה ו/או מי מטעמה לא תישא/יישא בכל אחריות לנזק ו/או אבדן ו/או הפסד בגין ו/או בקשר לאתר ו/או לתכניו ו/או לשימוש בו ו/או בכלים המופיעים בו, לרבות ביחס לשימוש ו/או העדר יכולת שימוש באתר, הסתמכות על תוכן המופיע באתר, העדר זמינות האתר, העדר גישה אל האתר, הפרעות באתר ו/או תקינותו.
  המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית, ולכך ששימוש
  באתר, לרבות הסתמכות על כל תוכן, מידע, שירותים, פרסומים, תמונות, סרטונים, כתבות, דעות ועמדות המוצגים
  באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מתוך האתר, נעשה על פי שיקול דעת
  המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
  המשתמש מצהיר כי הנו האחראי הבלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או בהסתמכו על
  איזה מתכני האתר. החברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם תוכן האתר/תכנים אליהם הוא מפנה ו/או בקשר להתאמת האתר לצרכי המשתמש.
  החברה לא תהיה אחראית בגין וירוסים ו/או קלקולים שיגרמו למחשב המשתמש ו/או
  לתוכנת המשתמש, במישרין ובעקיפין, כתוצאה משימוש באתר ו/או גלישה בו.
  ייתכן ובאתר ימצאו קישורים (לינקים) לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות,
  מידע, הצעות וכיו"ב (להלן: "פרסומת" או "פרסומות"),  לרבות של אתרים אחרים ו/או
  חברות אחרות (שניהם ביחד וכל אחד מהם בנפרד להלן : "אתרים אחרים").
  החברה לא תישא באחריות כלשהי לתכנים המוצגים באתרים האחרים וכן לא לאמור בתוכן הפרסומות שיופיעו באתר. המשתמש פוטר בזה את החברה מכל אחריות, ישירה או עקיפה, בקשר עם השימוש בקישורים האמורים לאתרים אחרים, בקשר עם האמור באתרים האחרים עצמם ובקשר עם הפרסומות המופיעות באתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש עקב גישה או העדר גישה לאתר או עקב הפנייה לאתרים אחרים. האמור לעיל נכון גם במקרה שהמידע ו/או התכנים הכלולים באתר יהיו שגויים ו/או לא מדויקים ו/או משובשים מכל סיבה שהיא, לרבות עקב מעשה ו/או מחדל של האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמו.
  כמו כן, מובהר, כי אין לראות בקיומה של הפנייה לאתר אחר, או בקיומה של פרסומת המופיעה באתר, כהמלצה ו/או אישור מצד החברה ביחס לאתר האחר/לפרסומת ו/או לחברה/לגוף הקשור/ה אליהם ו/או למוצרים ו/או לשירותים הנמכרים. אין לפרש את הקישורים לאתרים האחרים ו/או את הפרסומות המופיעות באתר כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לתוכן באתרים האחרים ו/או בקשר לפרסומות.
  האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, אינם אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים
  ישירים או עקיפים העלולים להגרם למשתמש כתוצאה מהגלישה באתר, והמשתמש מוותר
  בזאת על כל טענה כלפי האתר או מי מטעמו בקשר לכך, ומתחייב שלא לתבוע את האתר ו/או
  את נציגיו ו/או כל צד שלישי הקשור באתר בגין נזקים כאמור לעיל. האמור לעיל כולל גם
  העדר אחריות של האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו לכל נזק הנובע מעצם הגלישה
  באינטרנט, לרבות כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר. משתמש
  המעוניין להימנע מהעלאת פרטיו האישיים באמצעות האתר, יוכל להעבירם ישירות
  לחברה באמצעות יצירת קשר טלפוני עם נציג החברה בפרטי יצירת הקשר הבאים: באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון שמספרו
  0723313470 או באמצעות שליחת מכתב לכתובת שיבולים 922 ניצני עוז מיקוד 4283600 או באמצעות דוא"ל לכתובת: [email protected]

  המידע המצוי באתרים האחרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים האחרים. לפיכך, לא יוכל משתמש להעלות טענות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים אחרים.  כל מגע עם גורמים חיצוניים לאתר שנעשה באמצעות הקישורים ו/או המידע המצויים באתר, לרבות מפרסמים, לרבות בקשר עם תנאי השירותים וההתקשרויות, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים אלה, מתקיימים אך ורק בין המשתמש לבין הגורם החיצוני. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של התקשרויות מעין אלה.
  האתר אינו יכול לפקח/לשלוט על הקישורים ואינו מתחייב כי הקישורים הנוספים יובילו את המשתמשים לאתר/ים פעילים, אין לראות בקישורים אל האתר ודרכו לקישורים אחרים, משום מתן חסות, מחויבות, או תמיכה.


  תנאי השתתפות
  החברה שומרת לעצמה את הזכות בהתאם לשיקול דעתה, לאפשר למשתמש לבצע רכישות באתר או להסיר את האפשרות לביצוע רכישות באמצעות האתר. במידה והחברה תאשר רכישות באמצעות האתר, יהא כל משתמש רשאי לבצע רכישות/הזמנות/בירורים באתר, בכפוף להתקיימות כל התנאים המפורטים להלן: (א) מבצע הפעולה הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטין (מתחת לגיל 18) או אדם אשר אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור אפוטרופסו; (ב) מבצע הפעולה הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד רשום כדין בישראל; (ג)  מבצע הפעולה הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין; (ד)  מבצע הפעולה הינו בעל כתובת בישראל.
  המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות פריצה (Hacking), כריית סיסמאות (Password Mining) או בכל אמצעי אחר או בכל תוכנה זדונית אחרת. המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על- ידי החברה.
  המשתמש אינו מורשה להוסיף תכנים חדשים ו/או לערוך תכנים קיימים ו/או לפרסם בכל דרך שהיא תכנים שמטרתם שיווק ופרסום המשתמש עצמו ו/או אחרים ו/או תכנים שאינם עוסקים בפעילויות האתר באופן מקביל, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
  משתמש לא יאסוף ו/או יוריד ו/או יעתיק בדרך כלשהי רשימות ו/או מידע, ולא ישתמש ברשימות ו/או במידע ממין זה או יעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממשתמש ביצוע פעולה באתר, באמצעות חסימת השתתפותו באתר, בכל אחד מן המקרים הבאים: (א)  מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ב) מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון; (ג)  מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון; (ד) מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהמציגים באתר ו/או בצד ג' כלשהו.

   פרטי המשתמש
  בעת ביצוע פעולה באתר לרבות פניות באמצעות טפסי השארת פרטים למרכז המידע של החברה, למוקד החברה, למחלקת התפעול של החברה, למחלקה המשפטית של החברה, למחלקת השיווק של החברה, להנהלת החברה, למוסדות או מפרסמים ספציפיים באתר וכדומה, מתחייב המשתמש להזין את פרטיו האישיים הבאים: שם מלא, מספרי טלפון, ודואר אלקטרוני. כמו- כן, לעתים יידרש המשתמש למסור פרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי החברה ו/או המפרסמים באתר ו/או מוסדות ו/או אחרים, לצורך ביצוע פעולה באתר.
  הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והיא אסורה מכל וכל. החברה שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתמש המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.
  בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות של משתמש בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות טעות בהקלדת פרטיו האישיים ו/או המזהים של המשתמש.

   הצגת ההצעות למשתמשים
  באפשרות החברה להציג מגוון הצעות למשתמשים. זאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרקי זמן ובכמות כפי שתמצא לנכון מעת לעת. לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע ממגוון ההצעות שתציג למשתמשים.  עבור כל מוצר/ שירות המוצע באתר יוצג פירוט בדבר המוצר ו/או השירות המוצעים ופרטים רלבנטיים נוספים לגביו.
  כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אלא אם צוין במפורש אחרת בהצעה. החברה מפרסמת באתר את ההצעות ו/או מודעות המפרסמים "as is" וכפי שנמסרו לה על ידם. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להצעות, תחול על המפרסמים בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד החברה בקשר עם נכונות המצגים. המשתמש מצהיר, כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו, וכי לא תהא לו כל טענה נגד החברה בקשר עם מצגי המפרסמים כפי שהוצגו באתר.

   אחריות בגין מוצרים/שירותים
  לא תתקבל כל טענה ביחס לשירותים ו/או למוצרים המוצעים באתר, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות ו/או המוצר, יכולתו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו. החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  נפלה טעות בתיאור המוצר/השירות, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
  בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי לנזק שאינו ישיר. הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר/השירות הנרכש.

  ביטול מכירה והפסקת פעילות האתר

   בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, נבצר מהחברה לנהל את האתר כתקנו או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם
  בסעיף זה "כוח עליון", משמעו כל אירוע ו/או תקלה שאינם בשליטת החברה ולרבות: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל נימוק, להחליט בכל עת על הפסקת פעולת האתר, בין אם בהודעה מראש ובין אם לאלתר. הפסקת פעילות האתר יכול ותהיה לצמיתות או לתקופה שתקבע על ידי החברה. 


  מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות
  החברה נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של המשתמשים באתר. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה
  חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק המחשבים, התשנ"ה-  1995 והתקנות הרלוונטיות. מדיניות זו מיושמת על פי התקנים המחמירים להגנת מידע בארץ ובחו"ל. החברה מקיימת פעילות שוטפת וקבועה כדי להגן על המידע הפרטי של המשתמש. פעילות זו מתבצעת באמצעות מערכות בקרה וניטור המשולבות בטכנולוגיה מתאימה, שנועדה לוודא כי הגישה למידע המשתמש תתבצע על פי החוק כאמור.
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע.
  משתמש שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל
  מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך
  פניה אישית אל המשתמש במסגרת דיוור ישיר, המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות,
  לדרוש בכתב מבעל מאגר המידע המשמש לדיוור ישיר, שהמידע המתייחס אליו יימחק
  ממאגר המידע.


  אחריות לתפעול האתר
  החברה עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. ואולם, החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מן המשתתפים מלבצע פעולה כלשהי באתר או לעדכנה.  החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה ע"י משתתפים ו/או מפרסמים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


  נתונים שנאספים על משתמשים באתר
  כל המידע האישי של המשתמש נאסף במערכות המידע של החברה ו/או המפרסמים לצורך הטיפול במשתמש במסגרת השירותים הניתנים על ידי החברה ו/או המפרסמים למשתמש ו/או לצורך מתן שירותי דיוור ישיר / דיוור ישיר על ידי חברות בקבוצת החברה (חברות אם, בנות, אחיות או נכדות). המשתמש מודע לכך כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו לאתר, והוא מצהיר כי הוא עושה זאת מרצונו. מסירת המידע והפרטים הנוספים נדרשים על מנת לאפשר את השימוש בשירותים השונים באתר, לשיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים, לצורך התפעול השוטף וניהול האתר וכן לצורך עיבוד ושימוש במידע לצרכים שיווקיים ובכלל זאת, שיגור מידע שיווקי בדיוור ישיר, מתן שירותי דיוור ישיר, פרסומים ומידע למשתתפים באמצעים שונים (דואר, דואר אלקטרוני, טלפון, פקסימיליה, מסרונים וכו') על ידי האתר ו/או מי מטעמו, בהתאם להחלטת החברה.
  מדיניות הפרטיות של החברה חלה על המידע האישי המזהה הנמסר על ידי המשתמש כחלק מהליך הרישום לשירותי החברה, באמצעות טפסי השארת פרטים ו/או באמצעות פנייה טלפונית של המשתמש למרכז המידע של החברה ו/או לחברה באופן כללי, על המידע האישי המועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירותים, ועל מידע הנאסף אודות המשתמש בזמן השימוש בשירותים. המשתמש זכאי לדרוש, בכתב שמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע; או כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע, כל זאת באמצעות פנייה לחברה בדרך של: פניה לשירות הלקוחות בטלפון שמספרו
  0723313470 או באמצעות שליחת מכתב לכתובת שיבולים 922 ניצני עוז מיקוד 4283600 או באמצעות דוא"ל לכתובת: [email protected]

  שימוש בעוגיות  (Cookies)האתר עושה שימוש ישיר/עקיף בטכנולוגיה זו על-מנת לזהות
  את המשתמש במעבר בין הדפים השונים. אפשר והעוגייה תכיל מידע אודות המשתמש,
  פרטים שהוזנו על-ידו או היסטוריה על פעולותיו במערכת. חסימת האפשרות לשימוש
  בעוגיות יגרום לבעיות בתפקוד מול המערכת וימנע את האפשרות להשלמת פעולות באתר.
  החברה עושה ככל יכולתה על מנת לצמצם ככל הניתן את היקף החשיפה של המידע המצוי
  על העוגיות שהחברה משתמשת בהן, ולשם כך מוודאת שהמידע הנו מידע מוצפן המאפשר
  קריאה והבנה שלו רק למספר מצומצם של עובדים/יועצים המתפעלים את האתר .
  המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מתיר לאתר לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שהנו מוסר, לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו. המשתמש מאשר כי הוא מאשר לאתר להעביר לצד שלישי את פרטיו ואת הפרטים אשר מסר בשיחה עם מרכז המידע אשר מפעיל האתר, לרבות פרטי יצירת קשר של המשתמש או מי מטעמו, פרטים אודות תיאור השיחה הטלפונית בין המשתמש לבין מרכז המידע, פרטים אודות מצבים תפקודיים אשר עלו בשיחה, פרטים אודות נכסים פיננסיים, יכולות פיננסיות, מצבים משפחתיים וכל פרט אחר. מובהר כי בפנייה של משתמש, באמצעות טופס השארת פרטים באתר או באמצעות שיחה טלפונית, למרכז המידע האנושי אשר מפעילה החברה, מאשר בזאת המשתמש לחברה לקבל מידע נוסף מעבר לאמור לעיל, מידע אשר עשוי להיות מקיף, פרטי ואישי הנוגע בתחומים רבים כגון: מידע רפואי אודות המשתמש או יקיריו, מידע פיננסי אודות המשתמש או יקיריו, מידע כללי ואישי אודות המשתמש או יקיריו. החברה  מבהירה כי יתכן ומידע זה יעבור מהחברה לצדדים שלישיים כגון: מוסדות, חברות קשורות ו/או מפרסמים קשורים. בפנייתו למפרסמים המופיעים בדפי האתר השונים, באמצעות תיבת מסירת פרטים אישיים, מתיר בזאת המשתמש לאתר להעביר את פרטיו למפרסמים על מנת שאלו יפנו אליו במידע ו/או בהצעות מחיר בדבר העסק ו/או החברה אותה הם מפרסמים.


  אופן שמירת המידע
  כל המידע מאוחסן בחוות השרתים של החברה. חוות השרתים, כמו גם כל מערכות המידע של החברה, מאובטחת באמצעים מתקדמים ועדכניים. בנוסף, החברה מאחסנת חומר ארכיוני באמצעות חברה חיצונית ידועה בתחומה ובעלת מוניטין ומומחיות. החומר הארכיוני נשמר בהתאם להוראות כל דין, הארכיון מנוהל ומאובטח על פי כללי הגנת מידע מחמירים.


  נהלי אבטחת מידע
  החברה מקיימת מדיניות הגנת מידע, המתעדכנת תכופות כדי לענות לכל דרישות הדין,
  וכמענה לאיומים על המידע מעת לעת ושינויים טכנולוגיים.
  בחברה מונה ממונה על הגנת המידע, אשר תפקידו הוא לוודא את קיומו של תהליך השמירה וההגנה על המידע בהתאם למדיניות הגנת המידע של החברה.
  האתר נוקט באמצעים סבירים ומקובלים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתמשים. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון או מפעולות זדוניות, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


  העברת מידע לצד שלישי
  החברה משתמשת במידע שנאסף אודות המשתמש למטרות הבאות: (א) יצירת קשר עם
  המשתמש; (ב) משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אל המשתמש לרבות באמצעות הדואר, הדואר
  האלקטרוני, הטלפון הנייד (מסרונים או וואטסאפ) והטלפון הקווי; (ג) ניתוח של המידע ,לצרכיה של החברה (ד) העברת המידע לצדדים שלישיים נותני שירותים, מוסדות, חברות, או מוכרי מוצרים ו/או שירותים בהם הביע המשתמש עניין. 

  בכפוף לאמור להלן, החברה תהא רשאית להעביר את המידע האישי אודות
  המשתמש, כולו או חלקו , לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד או יותר מן התנאים להלן: (1) החברה קבלה את הסכמתו המפורשת של המשתמש לחשוף מידע זה; (2) חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים/המוצרים הניתנים/נמכרים באתר לרבות במקרה שבו המשתמש יתעניין בפעילות/מוצרים/שירותים של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים (החברה לא תהא אחראית לשימוש במידע אודות המשתמש שייעשה על ידי אותם צדדים שלישיים אליהם הועבר המידע;(  (3) חשיפת המידע נדרשת על פי דין או הנחיית רשות מדינה או ערכאה שיפוטית; (4) במקרה בו פעולות המשתמש באתר מפרות את הוראות הדין או את תנאי השימוש, או במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה (5) במקרה בו החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר; או תמכור/תעביר את פעילות/השליטה על האתר/החברה לצד ג'; או שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד ג', ובלבד שצד ג' /תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו; (6) העברת המידע הנה בין החברה לבין חברות קשורות שלה (חברות אם או בנות או נכדות או אחיות) .
  בעצם הרישום לשירותי החברה (בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות מרכז המידע של החברה מוקד החברה) המשתמש נותן הסכמתו לשימושים בפרטיו האישיים כמפורט בתקנון זה.
  האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף מידע, תכנים וחומר, הנוגעים לדפוסי השימוש באתר,
  ולהשתמש במידע, לרבות לצורך שיפור השירותים הניתנים באתר והפעלתו. בכל מקרה, המשתמש פוטר בזאת את האתר, בעליו, מפעיליו, מנהליו ועובדיו מאחריות כלשהי לרבות מאחריות אישית.

  תלונות בנושא פגיעה בפרטיות
  אדם הסבור כי המידע אודותיו במערכת החברה שגוי או לוקה בחסר, או שיש לו נושא
  לבירור הקשור בהגנת הפרטיות, יכול לפנות למחלקת שירות לקוחות בחברה בכתובת
  הבאה: פניה לשירות הלקוחות בטלפון שמספרו
  0723313470 או באמצעות שליחת מכתב לכתובת שיבולים 922 ניצני עוז מיקוד 4283600 או באמצעות דוא"ל לכתובת: [email protected]. במידה ומשתמש מצא חומר הנמצא באתר, או במידע
  הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר מהאתר, הנחזה כמפר הוראת חוק או שאינו
  עומד בציפיות המשתמש, המשתמש מתבקש להודיע על כך למחלקה הנ"ל.

  דין ומקום שיפוט
  על המידע המצוי באתר, הגישה של כל משתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת
  ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתקנון או מהאתר או השימוש בו הוא בבתי משפט מוסמכים בתל אביב-יפו.
  המשתמשים באתר מסכימים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד העלאתה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעה בסעיף 19 לחוק  ההתיישנות תשי"ח – 1985, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתרי אינטרנט. 


  המשתמש מצהיר כי קרא את התנאים הרשומים במסמך זה, כי הם מקובלים עליו וכי הוא
  מסכים ומתחייב לפעול על פיהם.

  בברכה,

  הנהלת קומפייר

077-5669465