חוק הדיור המוגן

בכתבה זו מתומצתים עיקרי חוק הדיור המוגן
חשוב לדעת שהחוק בגרסתו העדכנית ביותר זמין באתר הכנסת
ניתן לחפשו תחת חוק הדיור המוגן להורידו ולקרוא את תוכנו המלא
המאמר יכיר לכם את זכויותיכם ואז תוכלו להרחיב בקריאה


הקדמה:

חוק הדיור המוגן בישראל נכנס לתוקפו ב 2012 לאחר שהצעת החוק עברה את הקריאה השלישית בכנסת ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל.

החוק מסדיר את הפעילות של מקומות הדיור המוגן ומגן על זכויותיהם של המתגוררים בהם.


חוק הדיור המוגן

תנאים וחובות להפעלת בית דיור מוגן:

החוק קובע סדרה של תנאי סף לקבלת רישיון ולהפעלה של בתי דיור מוגן. למשל: הוכחת בעלות או חכירה של המקרקעין עליהם נמצא בית הדיור המוגן, אי הרשאה בעבירות חמורות המונעות בעלות או ניהול של דיור מוגן, יציבות כלכלית, ניהול תקין של בתי דיור מוגן אחרים של המפעיל, קיום תנאים סביבתיים, בטיחותיים ותברואתיים מתאימים וכדומה.

כמו כן, צריך להיות במקום צוות רב מקצועי המונה רופא, עובד סוציאלי ואחות.

הסכמי ההתקשרות עם דיירים המבקשים לשהות במקום:

הסכם ההתקשרות חייב להיות בכתב ולאחר שהצוות הרב מקצועי אישר שהדייר יכול לדאוג לצרכיו האישיים ולנהל את משק ביתו, גם אם ניתן לו סיוע חלקי.

להסכם יצורף מפרט של הדירה שבה יתגורר הדייר. ההסכם יהיה בשפתו של מי שמבקש להיות דייר או שיצורף תרגום מתאים לשפתו של הדייר, ינתן זמן מספק לעיין בו לפני החתימה ויימסר לדייר עותק שלו לאחר החתימה.

ההסכם לא יהיה קצוב בזמן.

בהסכם יפורטו התשלומים שישלם הדייר, כולל לתקופת הניסיון (מינימום שלושה חודשים, על פי החוק), ויכלל פרוט מיוחד בנושא הפקדון: גובהו, מנגנון קיזוז ואופן השבת הפקדון לאחר סיום ההתקשרות (פרוט נוסף בהמשך).

בהסכם יפורטו השירותים שאותם יספק מפעיל הדיור המוגן. השירותים יסווגו לשירותי חובה, שירותים לפי ההסכם ושירותי רשות, ככל שיהיו.

בין השירותים המפורטים בחוק: שירותי אחזקה לכל השטחים (כולל הדירות) ושירותי ניקיון (מלבד לדירות), בקרת כניסה לדיור המוגן, מענה אנושי לקריאה לעזרה של דייר 24/7, מתן שירותי בריאות על ידי אחות ומתן שירותי עזרה ראשונה במשך כל שעות היממה, פעילות תרבות העשרה וספורט שתיקבע בהתייעצות עם ועד הדיירים ושירותי עבודה סוציאלית בידי עובד סוציאלי.

חובת קיום מחלקה סיעודית:

באם קיימות במקום 250 דירות דיור מוגן לפחות, צריכה לפעול בו גם מחלקה סיעודית שתאפשר לדייר הזקוק לאישפוז לשהות בה. הממשלה רשאית לפטור בית דיור מוגן מחובת קיום מחלקה סיעודית אם קיימת מחלקה סיעודית בסמוך ויש הסדר בינה לדיור המוגן המאפשר אשפוז דיירים במידת הצורך.

בדף הבית של אתר compair ניתן לחפש מקומות דיור מוגן ובתוצאות החיפוש לראות האם קיימת במקום מחלקה סיעודית או לא.

פרוט לגבי הפקדון:

חל איסור בחוק לקבל מדייר סכום העולה על 7% מהפקדון או 70,000 ש"ח, הנמוך מביניהם, אלא אם השבת הפקדון הובטחה באחת מהדרכים הבאות: ניתנה ערבות בנקאית לידי הדייר, הדייר בוטח כמוטב בלתי חוזר בחוזה ביטוח אשר דמי הביטוח שלו שולמו מראש, 40% מהפקדון הועברו לידי נאמן לפי חוזה נאמנות שהדייר הוא הנהנה בו או שנרשמה משכנתה ראשונה על המקרקעין לטובת הדייר.

דייר רשאי לוותר, מרצונו ובכתב, על הבטחת כספי הפקדון אולם אנו לא ממליצים לעשות זאת בשום מקרה.

לאחר סיום ההתקשרות הדייר או יורשיו זכאים לקבל את כספי הפקדון על פי התנאים בהסכם. הסכום יושב לדייר בתאריך המאוחר מבין יום השבת הדירה או יום סיום ההסכם. כמו כן, הדייר ישיב את הבטוחה שניתנה לו.

המפעיל רשאי להשאיר בידיו סכום שלא יעלה על 10,000 ש"ח (כל הסכומים צמודים למדד) להבטחת תשלום יתרת חיוביו של הדייר.

זכויות הדיירים:

החוק מפרט זכויות המוקנות לדיירים כגון, הזכות לנהל את אורח חייהם כרצונם, הזכות למנות ועד שייצגם מול המפעיל ועוד.

אנחנו מוצאים לנכון לציין את הזכות לשכן בדירה מטפל באם הדירה מותאמת לכך ולאחר אישור לצורך בכך מהצוות הרב מקצועי או מרשויות המדינה.

פיקוח בחוק הדיור המוגן:

החוק מפרט את הצעדים שיינקטו על ידי הממשלה לקיום ההוראות שבו. חשוב לדעת שהפעלת דיור מוגן ללא רשיון הפעלה היא עבירה אשר בצידה מאסר או קנס.

מחלקות סיעודיות הנמצאות בתוך בתי דיור מוגן אינן כפופות לחוק זה והן בפיקוח של משרד הבריאות.

תגובות קוראים: